Regulamin INFOSTREAMonline

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Zasady korzystania z INFOSTREAMonline
 4. Obowiązki Użytkownika
 5. Warunki techniczne
 6. Pliki cookies
 7. Rejestracja w INFOSTREAMonline
 8. Usługi świadczone przez INFOSTREAMonline
 9. Konsultacje
 10. Promocja produktów oferowanych przez INFOSTREAMonline i podmioty partnerskie
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania INFOSTREAMonline
 12. Odpowiedzialność
 13. Rozwiązanie Umowy
 14. Spory
 15. Dane osobowe
 16. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin INFOSTREAMonline (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady i warunki techniczne korzystania z INFOSTREAMonline (dalej zwany również „INFOSTREAMonline”) rozpowszechnionego pod adresem internetowym www.infostream.pl lub w ramach aplikacji INFOSTREAMonline (zwanej dalej „Aplikacją”) dostępnej na urządzeniach mobilnych oraz  świadczenia usług przez INFOSTREAMonline.
  2. Operatorem INFOSTREAMonline jest Infostream Polska Krzysztof Wrzeszcz z siedzibą w Warszawie, 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A, NIP: 5691326527 (dalej zwany „Operatorem”). Kontakt z Operatorem jest możliwy pod ww. adresem siedziby, jak również pod adresem poczty elektronicznej oraz numerem telefonu +48 22 323 75 00 / +48 512 70 60 70.
  3. Korzystanie z INFOSTREAMonline jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników, mając na względzie ustawę z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odbywać się będzie na podstawie umowy zawieranej między Użytkownikiem a Operatorem poprzez akceptację Regulaminu i Rejestrację Konta. Niniejszy Regulamin składa się na treść tych umów.
  4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.
 2. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Administrator danych osobowych lub Administrator – podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;
  2. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
  3. Hasło Użytkownika – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany w Portalu samodzielnie przez Użytkownika;
  4. Hasło Jednorazowe – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania niektórych czynności lub korzystania z niektórych funkcjonalności w ramach INFOSTREAMonline, dostarczany Użytkownikowi poprzez wiadomość SMS lub e-mail na wskazany przez niego nr telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej; nie jest możliwe skorzystanie z Hasła Jednorazowego więcej niż jeden raz;
  5. Klient – podmiot dokonujący zakupu;
  6. Kodeks cywilny - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1145);
  7. Konsultacja – zwrócenie się za pośrednictwem INFOSTREAMonline, przy wykorzystaniu jego funkcjonalności przez Użytkownika INFOSTREAMonline do innego Użytkownika o wyrażenie opinii lub udzielenie porady.
  8. Konsument – osoba dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  9. Konto – przestrzeń sieciowa INFOSTREAMonline przeznaczona dla danego zarejestrowanego Użytkownika, dostępna po zalogowaniu (tj. podaniu Loginu, Hasła i Numeru Klienta), obejmująca zbiór danych Użytkownika i umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w INFOSTREAMonline, w szczególności wprowadzanie, korzystanie i zarządzanie danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w INFOSTREAMonline oraz korzystanie z jego funkcjonalności, w tym odbywanie lub udzielanie Konsultacji;
  10. Login - ciąg znaków alfanumerycznych (w tym e-mail), ustalany samodzielnie w Portalu przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji, konieczny wraz z Hasłem Użytkownika do uzyskania dostępu do Konta;
  11. Login Jednorazowy - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania Rejestracji Konta w INFOSTREAMonline, dostarczany Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail przesłaną Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej; nie jest możliwe skorzystanie z Hasła Jednorazowego więcej niż jeden raz;
  12. Logowanie – uzyskiwanie przez Użytkownika dostępu do swojego Konta poprzez wpisanie swojego Loginu, Hasła i Numeru Klienta;
  13. Prawo autorskie - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1231);
  14. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1954);
  15. Profil – zbiór informacji na temat Użytkownika umieszczony na jego Koncie w INFOSTREAMonline w postaci podstrony posiadającej unikalny adres URL;
  16. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Użytkownika, dokonana przez Użytkownika, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w INFOSTREAMonline;
  17. Reklamacja – zgłoszenie przez Użytkownika w trybie określonym w niniejszym Regulaminie faktu niedziałania lub nienależytego działania INFOSTREAMonline lub jakichkolwiek Usług lub funkcjonalności w ramach INFOSTREAMonline, a także niewykonania jakichkolwiek innych obowiązków przez Operatora;
  18. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  19. Strona – Operator lub Użytkownik, o ile Regulamin nie stanowi inaczej;
  20. Usługa (Usługi) – usługa dostępu do INFOSTREAMonline oraz korzystania z jego funkcjonalności, świadczona przez Operatora drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 123);
  22. Użytkownik – podmiot, który dokonał Rejestracji Konta w Portalu. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu Użytkownikiem jest nazywana również osoba, która dopiero dokonuje Rejestracji w Portalu, jeszcze przed jej zakończeniem i założeniem Konta.
 3. Zasady korzystania z INFOSTREAMonline
  1. Użytkownikiem mogą być wyłącznie osoba spełniająca następujące warunki:
   1. dokonała Rejestracji Konta w Portalu,
   2. korzysta z funkcjonalności Portalu wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. uwagi na to, że Usługi świadczone przez Portalu na rzecz Użytkownika są związane bezpośrednio z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą lub zawodową, Użytkownik nie jest uznawany za Konsumenta.
  3. Portal umożliwia Użytkownikom:
   1. dostęp do Konta Użytkownika (wymaga Rejestracji i logowania),
   2. zarządzanie Danymi osobowymi podanymi w Koncie, w tym na Profilu,
   3. odbywanie Konsultacji z innymi Użytkownikami Portalu,
   4. uzyskiwanie informacji o produktach oferowanych przez Operatora,
   5. kontakt z Operatorem w celu składania zamówień na oferowane przez niego produkty lub usługi.
  4. Korzystane z Usług oferowanych przez Operatora za pośrednictwem Portalu nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat przez Użytkownika.
  5. Operator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług lub funkcjonalności Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Portalu, o czym każdorazowo będzie informował Użytkowników.
  6. Operator zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Portalu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
  7. Operator może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Portalu. Informacje o nich będą umieszczane w Portalu, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Użytkowników.
  8. W przypadku, gdy rozszerzenie funkcjonalności Portalu o dalsze Usługi będzie się wiązało dla Użytkownika z jakimikolwiek opłatami, Operator poinformuje o tym Użytkownika, umożliwiając mu skorzystanie z tych dodatkowych Usług, informując jednocześnie o wysokości i zasadach wnoszenia opłat.
  9. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Portalu, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia, znaki towarowe Operatora oraz producentów oferowanych przez Operatora produktów i usług, dostępnych w Portalu, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Operatorowi lub podmiotom, z którymi Operator zawarł stosowne umowy.
  10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Portalu, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Portalu.
 4. Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Portalu niezamówionej informacji handlowej, wirusów czy złośliwego oprogramowania, podejmowanie działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie produktów Operatora (w tym Portalu);
   3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika lub dla niego niedozwolonych;
   4. korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
   5. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
   6. korzystania z treści zamieszczonych w Portalu jedynie w zakresie własnego użytku; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Operatora lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Operatora lub ich właściciela.
  2. Korzystając z funkcjonalności dostępnych w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do szczególnej staranności, przestrzegania ustaw i innych aktów prawnych regulujących zasady wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w szczególności:
   1. ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1140)
   2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 122)
   3. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 24)
   4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz.U. z 2011 r. nr 224 poz. 1347)
   5. Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania innym Użytkownikom Danych osobowych.
 5. Warunki techniczne
  1. Operator nie jest dostawcą Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego. Użytkownik we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Portalem i korzystanie z jego funkcjonalności.
  2. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Portalu i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową w aktualnej wersji:
   1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
   3. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  3. Portal jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon lub tablet. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Portalu jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).
  4. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Aplikacji i świadczonych za jej pomocą Usług jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Android wersja 4 lub wyższa.
  5. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Operator nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej www.infostream.pl ani Aplikacji, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
  6. Dostępność Portalu może być zależna w szczególności od urządzenia na którym dostęp do Portalu jest uruchamiany, pakietów transmisji danych, korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej, przy czym Operator nie odpowiada za brak dostępności wynikający z powyższych przyczyn.
 6. Pliki cookies
  1. Operator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Użytkownika z Portalu w celu:
   1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
   2. dostosowania i optymalizacji Portalu do potrzeb Użytkowników,
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Portalu,
   4. personalizacji przekazów marketingowych,
   5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Portalu.
  2. Niektóre podstrony Portalu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na którym załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.
  3. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez Operatora plików cookies zawiera Polityka Prywatności.
 7. Rejestracja w Portalu
  1. Przed dokonaniem Rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, a następnie chcąc dalej korzystać z Portalu, oświadczyć, iż akceptuje jego treść.
  2. Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto w Portalu.
  3. Rejestracja Konta w Portalu jest wieloetapowa, co służy maksymalnemu zabezpieczeniu podawanych przez Użytkownika Danych osobowych oraz innych informacji zamieszczanych na Koncie.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
  5. W celu zarejestrowania Konta w Portalu Użytkownik jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:
   1. I etap - podanie w pierwszym oknie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, kliknięcie w przycisk „Zarejestruj”;
   2. II etap - podanie w kolejnym oknie numeru telefonu oraz numeru kodu aktywacyjnego oraz kliknięcie w przycisk „Dalej”. Z uwagi na jawność rejestru Operator przed zarejestrowaniem Konta Użytkownika weryfikuje prawdziwość wpisanego numeru aktywacyjnego. Nieposiadanie przedmiotowego numeru, jak również wpisanie błędnego lub nieistniejącego numeru uniemożliwia kontynuowanie Rejestracji;
   3. III etap - kliknięcie w otrzymany od Operatora na podany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny oraz wpisanie do otwartego w ten sposób okna przesłanego przez Operatora w tej samej wiadomości Jednorazowego Loginu i Hasła rejestracyjnego, a następnie kliknięcie w przycisk „Zatwierdzam”;
   4. IV etap - wpisanie do nowo otwartego okna Jednorazowego Hasła przesłanego jako wiadomość SMS na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz kliknięcie w przycisk „Zatwierdzam” – z tą chwilą dochodzi do Rejestracji Konta Użytkownika w Portalu.
  6. Z chwilą Rejestracji Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia między Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  7. Bezpośrednio po zarejestrowaniu Konta w Portalu Użytkownik jest zobowiązany dokonać zmiany Loginu i Hasła na indywidualnie wybrane. Hasło Użytkownika powinno składać się co najmniej z 8 znaków, co najmniej jednej małej i wielkiej litery, cyfry i znaku specjalnego. Loginem może być adres e-mail Użytkownika lub inne wybrane przez niego oznaczenie.
  8. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie Hasła w należytej poufności umożliwiającego mu Logowanie się do Portalu.
  9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonym adresem e-mail lub numerem telefonu. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi.
 8. Usługi świadczone przez Portal
  1. Operator zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Po dokonaniu Rejestracji Konta w Portalu Użytkownik może uzupełnić swój Profil o dalsze Dane osobowe, podając w szczególności specjalizację, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przedmiot zainteresowań, a także zamieszczając swoje zdjęcie.
  3. Użytkownik może zadecydować, które z Danych osobowych podanych w Profilu będą dostępne dla innych Użytkowników.
  4. W ramach funkcjonalności Portalu Użytkownik może znajdować i dodawać innych Użytkowników do swojej listy kontaktów. Dodanie kontaktu wymaga potwierdzenia przez drugiego Użytkownika.
  5. Operator może na podstawie posiadanych danych sugerować Użytkownikowi dodanie do listy kontaktów innego określonego Użytkownika.
  6. Operator wysyła Użytkownikowi wiadomość e-mail i SMS na podany przez niego adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu powiadomienia dotyczące próśb o Konsultację, jak również informacje dotyczące funkcjonowania Portalu oraz aktywności Użytkownika.
 9. Konsultacje
  1. Użytkownik może za pośrednictwem Portalu zwrócić się do innego Użytkownika o udzielenie Konsultacji. W tym celu Użytkownik wybiera ze swojej listy kontaktów określoną osobę, której wysyła wiadomość zawierającą opatrzony Hasłem Jednorazowym link do treści mającej być konsultowaną wraz z prośbą o Konsultację. Wiadomość z linkiem wygasa w terminie 24 godzin od chwili dostarczenia jej do Użytkownika.
  2. Opatrzenie przesyłanych dla potrzeb Konsultacji plików Hasłem Jednorazowym odbywa się automatycznie, bez konieczności ingerencji ze strony Użytkownika. Hasło Jednorazowe jest ustalane automatycznie przez oprogramowanie Portalu i nie pochodzi od Użytkownika zwracającego się o Konsultację.
  3. Po otrzymaniu wiadomości z prośbą o Konsultację, o której mowa w ust. 1, Użytkownik może zgodzić się na udzielenie Konsultacji poprzez kliknięcie przycisku „Konsultuję”. W takim przypadku Użytkownik ten otrzyma na wskazany przez niego nr telefonu automatyczną wiadomość SMS zawierającą Hasło Jednorazowe pozwalające otworzyć zawartość linku z materiałami do Konsultacji. Po zapoznaniu się z nimi Użytkownik może wyrazić swoją opinię w oknie komunikatora i wysłać ją do Użytkownika, który zwrócił się o Konsultację.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, zakończenie Konsultacji (wysłanie wiadomości z opinią lub zakończenie sesji Logowania bez przesłania wiadomości) powoduje utratę możliwości ponownego dostępu do otrzymanych materiałów przez Użytkownika, do którego zwrócono się o udzielenie Konsultacji.
  5. Operator udostępnia w Koncie Użytkownika historię Konsultacji (opinii i porad uzyskiwanych od innego Użytkownika) odbywanych przez Użytkownika w ramach Portalu.
 10. Promocja produktów oferowanych przez Operatora i podmioty partnerskie
  1. Elementem Konta Użytkownika jest podstrona zawierająca informacje o produktach oferowanych przez Operatora lub jego firmy partnerskie.
  2. Za pośrednictwem Konta w Portalu Użytkownik może wysłać do Operatora wiadomość dotyczącą danego produktu. Wiadomość ta jest uznawana za prośbę o przesłanie szczegółowej informacji handlowej dotyczącej danego produktu i umożliwia późniejsze jego zamówienie za pośrednictwem działu sprzedaży Operatora.
  3. Za zgodą Użytkownika Operator może przesyłać Użytkownikowi wiadomości e-mail i SMS na podany przez Użytkownika w Profilu adres poczty elektronicznej lub nr telefonu informacje handlowe dotyczące nowych produktów i usług oferowanych przez Operatora oraz (za odrębnie udzieloną zgodą) przez jego firmy partnerskie. Lista firm partnerskich jest dostępna na stronie www.infostream.pl
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu
  1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
  2. Reklamacje dotyczące niedziałania lub nieprawidłowego działania Portalu powinny być przesłane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną pod rygorem zwrotu i nierozpoznania. Reklamacje należy kierować na adres:
   1. siedziby Operatora: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A
   2. poczty elektronicznej Operatora: lub telefonicznie na nr telefonu +48 22 32 37 500
  3. Za datę złożenia Reklamacji uznaje się datę jej nadania do Operatora, potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę wysłania wiadomości e-mail zawierającej Reklamację.
  4. Użytkownik może złożyć Reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie stanowiące podstawę Reklamacji. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownik roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. W Reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem zgłaszającym Reklamację, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji, zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających Reklamację oraz wskazanie ewentualnego żądanego sposobu usunięcia zarzucanej wady lub naruszenia.
  6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu do Operatora. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika. Operator nie jest związany wskazany przez Użytkownika sposobem usunięcia zarzucanej wady lub naruszenia.
  7. W razie negatywnego rozstrzygnięcia Reklamacji Operator Portalu poinformuje Użytkownika o braku podstaw do uznania Reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 12. Odpowiedzialność
  1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność:
   1. za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Portalem;
   2. za swoje czynności wykonane w Serwisie oraz ich następstwa;
   3. za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Portalu za pośrednictwem własnego Konta, jak za własne działania lub zaniechania;
   4. związaną z nieuzyskaniem wymaganych przez obowiązujące przepisy zgód związanych z korzystaniem z funkcjonalności Portalu;
   5. za treść udzielanych przez siebie opinii i porad w ramach Konsultacji.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
   1. za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Portalu;
   2. przejściowe niedziałanie lub nienależyte działanie Portalu lub jego niektórych funkcjonalności, wywołane koniecznością konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie narusza to praw Użytkownika;
   3. za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem (w tym z aktami prawnymi, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 niniejszego Regulaminu), Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami, w szczególności za wywołane tym szkody;
   4. podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Portalu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
   5. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Portalu – praw osób trzecich, w szczególności praw Klientów i Pacjentów, których dane znajdują się w Portalu;
   6. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie Hasła Użytkownika;
   7. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Operatora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Operator nie był w stanie zapobiec;
   8. jakość udzielanych przez Użytkowników Konsultacji, jak również wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych przez Użytkowników;
   9. brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Portalu przez innych Użytkowników;
   10. odmowę udzielenia Konsultacji przez innego Użytkownika oraz wynikłe z tego tytułu szkody.
 13. Rozwiązanie Umowy
  1. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać Umowę, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej Umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Użytkownik rozwiązuje Umowę samodzielnie poprzez wyrejestrowanie Konta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo zgłaszając żądanie usunięcia Konta Operatorowi, przy czym w przypadku zgłoszenia Operatorowi żądania usunięcia Konta, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
  3. W przypadku, gdy korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Portalu wiąże się z wniesieniem opłaty, rozwiązanie Umowy jest możliwe dopiero po uregulowaniu przez Użytkownika wszelkich należności.
  4. Operator, chcąc rozwiązać Umowę poinformuje Użytkownika o tym na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.
  5. Operator pozbawia Użytkownika prawa do korzystania z Portalu (blokując lub usuwając jego Konto), ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o pozbawieniu lub zawieszeniu prawa Użytkownika do wykonywania zawodu weterynarza.
  6. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Portalu (blokując lub usuwając jego Konto), ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
   1. podał w trakcie Rejestracji w Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   2. dopuści się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Portal za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Portalu lub godzące w dobre imię Portalu lub jego Operatora.
  7. Pozbawienie prawa korzystania z Portalu jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. Do rozwiązania dochodzi z chwilą poinformowania o tym Użytkownika przez Operatora.
  8. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Portalu bez uprzedniego uzyskania prawa do wykonywania zawodu weterynarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku, gdy do pozbawienia prawa do korzystania z Portalu doszło na podstawie ust. 5 powyżej) lub uzyskania zgody Operatora (w przypadku gdy do pozbawienia prawa do korzystania z Portalu doszło na podstawie ust. 6 powyżej).
  9. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Portalu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Zakończenie świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu skutkuje rozwiązaniem Umów w dniu określonym w powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  10. Operator może zapewnić Użytkownikowi, którego Umowa uległa rozwiązaniu z dowolnej przyczyny i na dowolnej podstawie, za odrębnie ustaloną opłatą w wysokości 50,00 zł możliwość archiwizacji w formie plików PDF lub innych (odpowiednio do rodzaju materiałów) wszelkich danych zapisanych przez Użytkownika w swoim Koncie, w tym dostęp do wyników badań i Konsultacji. Warunkiem wykonania Usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim jest zgłoszenie żądania w tym przedmiocie przed upływem 3 miesięcy od dnia usunięcia (wyrejestrowania Konta). Powyższe nie dotyczy wydania Użytkownikowi jego Danych osobowych, co następuje nieodpłatnie w wykonaniu określonego w RODO prawa dostępu do Danych osobowych lub przenoszenia Danych.
  11. W razie usunięcia Konta Użytkownika, wszystkie dane oraz informacje zapisane na tym Koncie wraz z kopiami zapasowymi ulegają usunięciu w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia (wyrejestrowania Konta).
 14. Spory
  1. Ewentualne spory powstałe w związku z Umową Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie.
  2. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób polubowny, rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
 15. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Infostream Polska
  2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Operatora zawiera Polityka Prywatności.
  3. Użytkownik jest Administratorem danych osobowych swoich Klientów oraz innych Użytkowników w zakresie, w jakim samodzielnie decyduje on o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych tych osób.
  4. W zakresie, w jakim Użytkownik jest Administratorem danych osobowych jest on zobowiązany we własnym zakresie wykonywać obowiązki nałożone na Administratora przez obowiązujące przepisy, w tym RODO.
  5. W związku z dostępem Operatora (w celu realizacji Usług) do Danych osobowych i informacji przechowywanych przez Użytkownika na jego Koncie, Użytkownik będący Administratorem danych osobowych powierza Operatorowi, działającemu jako podmiot przetwarzający, Dane osobowe, do których przetwarzania jest uprawniony i zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określone w ust. 6 poniżej, zaś Operator zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału, stanowiącego umowę o powierzeniu przetwarzania Danych osobowych. Do zawarcia przedmiotowej umowy dochodzi z chwilą Rejestracji Konta Użytkownika.
  6. Operator zobowiązuje się do przetwarzania w imieniu Użytkownika następujących kategorii osób, których Dane dotyczą oraz Danych osobowych:
   1. Klienci – imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,
   2. inni Użytkownicy w zakresie Danych, których Administratorem jest Użytkownik – treść udzielonych Konsultacji, pozostała korespondencja prowadzona pomiędzy Użytkownikami.
  7. Celem przetwarzania Danych osobowych wskazanych w ust. 6 powyżej jest należyte wykonanie Usług na podstawie Umowy. Operator zobowiązuje się przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu określonym w zdaniu poprzednim i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tego celu.
  8. Operator zobowiązuje się do przetwarzania Danych osobowych w sposób stały. Operator będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych Danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, usuwanie. Dane osobowe będą przez Operatora przetwarzane w formie elektronicznej, w jego systemach informatycznych.
  9. Operator przetwarza Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się zawarcie Umowy i korzystanie z oferowanych w ramach Portalu Usług i funkcjonalności. Przy przetwarzaniu Danych osobowych, Operator zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu danych osobowych, w tym w szczególności RODO, jak również przepisów wykonawczych.
  10. Operator oświadcza, że:
   1. osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych;
   2. nie zamierza przekazywać powierzonych mu Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  11. Operator zobowiązuje się:
   1. podejmować względem powierzonych mu Danych osobowych wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
   2. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Użytkownikowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których Dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw, o których mowa w Rozdziale III RODO;
   3. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania i dostępne informacje pomagać Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
   4. w przypadku rozwiązania Umowy (usunięcia Konta), zależnie od decyzji Użytkownika, do usunięcia wszelkich powierzonych Danych lub do przekazania ich Użytkownikowi w sposób i w formacie umożliwiającym ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie do tych samych celów dla których przetwarzał je Operator. Operator nie usuwa Danych osobowych, w zakresie, w jakim szczególne przepisy prawa nakazują mu ich przechowywanie oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
   5. udostępniać Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Operatora o zamiarze przeprowadzenia audytu, o którym mowa wyżej co najmniej na 7 dni przed jego zaplanowanym terminem.
  12. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) przetwarzania Danych osobowych będących przedmiotem niniejszej umowy powierzenia przez Operatora jego podwykonawcom (dalszym podmiotom przetwarzającym). Użytkownik akceptuje w szczególności, że Dane będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Operatora usługi IT. O potrzebie skorzystania z innego dalszego pomiotu przetwarzającego niż wskazany w zdaniu poprzednim Operator poinformuje niezwłocznie Użytkownika, wskazując w szczególności cel i zakres powierzenia oraz podmiot, któremu ma zamiar powierzyć Dane osobowe. Użytkownik jest uprawniony do sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych określonemu dalszemu podmiotowi przetwarzającemu. Wyrażenie sprzeciwu może się jednak wiązać z niemożnością korzystania przez Użytkownika z części lub wszystkich oferowanych przez Operatora Usług.
  13. Umowa powierzenia obowiązuje przez cały czas trwania Umowy.
 16. Postanowienia przejściowe i końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa Telekomunikacyjnego, Prawa autorskiego oraz RODO.
  2. Operator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zaistnienia:
   1. zmian organizacyjnych lub prawnych Operatora,
   2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Portalu
   3. zmiany funkcjonalności Portalu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
  3. Operator powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej podany na Profilu Użytkownika oraz w formie komunikatu na Koncie Użytkownika w Portalu.
  4. Użytkownik jest związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  5. Operator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby oferowanych lub rozszerzenia już istniejących Usług. Zmiany takie nie są zmianą Regulaminu.
  6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian adresów stron mobilnych i internetowych Portalu. Zmiany takie nie są zmianą Regulaminu.
  7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu lub jego część okaże się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, zaś w ich miejsce wchodzą przepisy obowiązującego prawa.
  8. Operator udostępnia Regulamin Użytkownikom za pomocą Portalu poprzez stronę www.infostream.pl przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
  9. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Dowiedz się więcej.

 • Zarejestruj się!
 • Zarejestruj się!

Aby uzyskać dostęp prosimy o poprawne wypełnienie danych.

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Krok 2. Podaj dane aktywacyjne

Numer telefonu

Kod aktywacyjny

Przed przystąpieniem do Rejestracji Konta Użytkownika w INFOSTREAMonline prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Portalu oraz Polityką Prywatności oraz o złożenie następujących oświadczeń:

 • Logowanie

Podaj dane logowania

Numer klienta

Login

Hasło

Najbliższe wydarzenia:

Konferencja VetstreamOne

30 listopad 2019 - Chirurgia i ultrasonografia w praktyce - dla tych co chcą wiedzieć więcej.
Kliknij by poznać szczegóły.