Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

w niniejszym dokumencie zostały zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików „cookies” w związku z korzystaniem przez Ciebie z INFOSTREAMonline (dalej również „Portal”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Infostream Polska (dalej również „Administrator”).
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności, jak również przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem z INFOSTREAMonline, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem do korespondencji 01-756 Warszawa, ul Przasnyska 6A, adresem e-mailowym lub numerem telefonu +48 22 323 75 00 / +48 512 70 60 70.

Chcemy, abyś była/był świadoma/świadomy, że korzystanie z INFOSTREAMonline wiąże się z koniecznością podania nam Twoich danych osobowych, jak również w pewnych przypadkach danych Twoich Klientów. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkiej staranności, aby dane te były bezpieczne. W dalszym ciągu będziemy rozwijać nasze technologie i procedury, aby zapewniać bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) daje Ci prawo do żądania udostępnienia informacji o tym, jakie Twoje dane posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, oddajemy w Twoje ręce niniejszą Politykę Prywatności.

INFOSTREAMonline będzie się w dalszym ciągu rozwijać, a wraz z nim zmieniać się będzie również niniejsza Polityka Prywatności. Zachęcamy Cię w związku z tym do wnikliwego zapoznania się z tym dokumentem i powracania do niego regularnie. Aby ułatwić Ci zorientowanie się w kolejnych dokumentach, każda wersja Polityki jest oznaczona datą obowiązywania.

 1. ​Informacje ogóle
  1. Korzystanie z INFOSTREAMonline jest całkowicie dobrowolne.
  2. Nie masz obowiązku podawania Administratorowi swoich danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie informacji wymaganych przy rejestracji oraz pewnych danych w toku korzystania z INFOSTREAMonline wiąże się z brakiem możliwości zarejestrowania i posiadania konta w INFOSTREAMonline (zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz korzystania z oferowanych w ramach INFOSTREAMonline usług i funkcjonalności.
  3. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą od Ciebie i innych Użytkowników INFOSTREAMonline.
  4. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?
  1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  2. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. Informacja o Administratorze danych osobowych
  1. Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z RODO jest Infostream Polska.
  2. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem do korespondencji 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A, adresem e-mailowym lub numerem telefonu +48 22 323 75 00 / +48 512 70 60 70.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych
  1. Twoje dane osobowe przekazane w związku z korzystaniem z INFOSTREAMonline są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
   1. podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i realizowania umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym celu jesteś zobowiązana/y do dokonania rejestracji Konta w INFOSTREAMonline (podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, nr w rejestrze lekarzy weterynarii) oraz wyrażenia zgody na brzmienie Regulaminu INFOSTREAMonline. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę i korzystać ze świadczonych w ramach INFOSTREAMonline usług.
    W toku realizacji ww. umowy umożliwiamy Ci podawanie Twoich dalszych danych osobowych, jak specjalizacja, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zainteresowania, wizerunek. Podanie tych danych jest dobrowolne i nie skutkuje brakiem możliwości korzystania z Portalu. Dane te są widoczne dla innych Użytkowników, jeśli tak postanowisz zaznaczając odpowiednią opcję prywatności na swoim Profilu.
    Korzystając z funkcjonalności INFOSTREAMonline możesz dodawać do listy swoich kontaktów innych Użytkowników, w szczególności w celu odbywania z nimi konsultacji. Gromadzimy informacje dotyczące listy Twoich kontaktów oraz korespondencji, wyłącznie w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z funkcjonalności INFOSTREAMonline. Na podstawie informacji o cechach osób, które znajdują się na Twojej liście kontaktów możemy proponować Ci dodanie innych Użytkowników.
    W celu oferowania Ci usług na najwyższym poziomie gromadzimy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z oferowanych za pośrednictwem INFOSTREAMonline usług, jakie funkcjonalności wykorzystujesz najczęściej, jakie produkty oferowane przez Administratora wyświetlasz lub na jakie komunikaty reagujesz.
    W celu realizacji umowy możemy kontaktować się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu lub adres e-mail. W szczególności powiadomimy Cię o otrzymanych prośbach o konsultacje, jak również będziemy przekazywać istotne informacje dotyczące funkcjonowania INFOSTREAMonline oraz Twojej aktywności;
   2. przetwarzanie w celach marketingowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a, b i f RODO) – elementem świadczonych w ramach INFOSTREAMonline usług jest przedstawianie Ci za jego pośrednictwem ofert marketingowych dotyczących produktów Administratora lub jego firm partnerskich. Możesz także wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany przez Ciebie adres e-mail niezamówionej informacji handlowej zawierającej takie informacje. W celu zapewnienia Ci możliwości wyboru prosimy Cię o wyrażenie zgody osobno na otrzymywanie takiej korespondencji od Administratora oraz osobno od jego partnerów. Przetwarzanie w tym zakresie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Jest ono także prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Rejestrując Konto w INFOSTREAMonline stajesz się Klientem Administratora, który w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu może zamieścić Twoje dane w swojej bazie marketingowej;
   3. obsługi ewentualnych reklamacji związanych z zawartą umową (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO) – w tym celu przetwarzamy podane przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji dane w postaci imienia i nazwiska oraz dane umożliwiające kontakt. Wykorzystujemy je, w celu przeanalizowania zasadności reklamacji oraz kontaktu z Tobą w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Cię, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Rozpatrzenie reklamacji, a zarazem przetwarzanie Twoich danych w tym celu, jest naszym obowiązkiem umownym, jak również wynika z prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dbałość o zadowolenie naszych Klientów oraz obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami;
   4. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – za Pośrednictwem INFOSTREAMonline możesz wysłać do Administratora wiadomość dotyczącą konkretnego oferowanego przez niego produktu lub usługi. Tym sposobem przekazujesz nam dane zawarte w treści wiadomości.  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą i przedstawienia Ci na adres Twojego e-maila konkretnej oferty i ewentualnie podjęcia kroków w celu zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO). Jeśli zdecydujesz się zawrzeć umowę na zakup produktu lub usługi, podstawą przetwarzania będzie zawarcie i realizowanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   5. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z INFOSTREAMonline – w tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
   6. wykorzystywania plików cookies na stronie –  podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, czyli Twoja zgoda – szczegółowe cele przetwarzania zostały opisane w sekcji Polityka Plików „cookies”;
   7. Zarządzania Portalem oraz innymi stronami/profilami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook – jest to nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);
   8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – jest to nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą nam służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO).
  2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymasz informację na ten temat w sposób zgodny z nałożonym na Administratora obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO).
 5. Odbiorcy danych osobowych
  1. Administrator posiada własne serwery służące do przechowywania danych osobowych Użytkowników INFOSTREAMonline. W celu prawidłowego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Twoje dane osobowe mogą jednak zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzysta Administrator w związku ze świadczeniem usług w ramach INFOSTREAMonline.
  2. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, dążąc do zapewnienia Twoim danym maksymalnej ochrony.
  3. Twoje dane są lub mogą być przekazywane następującym podmiotom:
   1. dostawcom usług związanych z przesyłaniem poczty elektronicznej,
   2. osobom, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej (np. pomoc techniczna IT),
   3. osobom, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przy świadczeniu na naszą rzecz usług pomocy prawnej,
   4. Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie,
   5. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie – w przypadku pojawienia się konieczności wysłania do Ciebie przesyłki pocztowej lub kurierskiej,
   6. osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia,
   7. podmiotom partnerskim, o ile wyraziłeś zgodę na przekazanie Twoich danych tym pomiotom, w celu przesyłania na Twój adres e-mailowy niezamówionych informacji handlowych,
   8. innym Użytkownikom INFOSTREAMonline są udostępniane Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz ewentualnie innych danych, podanych przez Ciebie dobrowolnie, o ile oznaczyłeś je jako widoczne dla innych Użytkowników. W każdym czasie możesz zmienić zakres danych widocznych dla innych Użytkowników.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Twoje dane będą przetwarzanie przez następujący okres:
   1. w zakresie danych przetwarzanych w celu podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i realizowania umowy – przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (do czasu wyrejestrowania Konta) oraz maksymalnie przez 3 miesiące od jej zakończenia. W czasie trwania umowy możesz usuwać pewne dane ze swojego Profilu w INFOSTREAMonline. W przypadku zawarcia innych umów niż wskazana wyżej, Twoje dane będą przechowywane przez czas realizacji tej umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
    Jeśli ze świadczeniem na Twoją rzecz usług lub dokonywaną sprzedażą wiąże się konieczność ponoszenia przez Ciebie jakichkolwiek opłat, Twoje dane ujęte w wystawionych w związku z tym dokumentach rozliczeniowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zostały wytworzone te dokumenty rozliczeniowe;
   2. w zakresie danych zbieranych przetwarzanych w celach marketingowych – do zakończenia trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (do czasu wyrejestrowania Konta) lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu wysyłania niezamówionej informacji handlowej, będą one przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej w związku z tym zgody;
   3. w zakresie, w jakim dane służą do obsługi ewentualnych reklamacji związanych z zawartą umową – przez czas rozpatrywania reklamacji oraz przedawnienia mogących z niej wynikać roszczeń;
   4. w zakresie danych przetwarzanych w celu kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – przez okres trwania uzasadnionego interesu Administratora;
   5. w zakresie danych przetwarzanych automatycznie przy korzystaniu z INFOSTREAMonline – przez okres trwania uzasadnionego interesu Administratora;
   6. w zakresie danych z plików „cookies” na stronie – do czasu cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie lub przez czas określony poniżej w sekcji Polityka plików „cookies”;
   7. w zakresie związanym z zarządzaniem INFOSTREAMonline oraz innymi stronami/profilami/grupami na zewnętrznych platformach – przez okres trwania uzasadnionego interesu Administratora;
   8. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych – przez okres trwania uzasadnionego interesu Administratora, a w każdym przypadku do czasu przedawnienia roszczeń dotyczących tych danych.
 7. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora
  1. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzanymi danymi:
   1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
   5. prawo do przenoszenia danych,
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody możesz ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa. 
  4. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Ci w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
  5. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Twoich danych osobowych w szczególności zbieranych, za Twoją zgodą za pośrednictwem plików „cookies”, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację – szczegółowe informację w tym zakresie znajdują się w sekcji „POLITYKA COOKIES”.

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” (ciasteczka) i odnosi się do sposobów ich wykorzystania na stronach internetowych, których właścicielem jest Administrator, tj. w INFOSTREAMonline.

 1. Czym są pliki „cookies”?
  1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Ciasteczka w zasadzie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże z uwagi na dbałość Administratora z jaką podchodzi do ochrony danych osobowych swoich Klientów stosowane są do nich środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
  3. Dokładamy wszelkiej staranności, aby używanie przez nas pliki „cookies” były bezpieczne dla Twojego komputera. Korzystanie z plików „cookies” nie oznacza pobierania od Ciebie informacji poufnych. Samo przechowywanie „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu.
  4. Podczas pierwszej wizyty w Portalu wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików „cookies” wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie.
 2. Do czego używamy plików „cookies”?
  1. Pliki „cookies” używane są przez nas w celu dostosowania zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w tym:
   1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie INFOSTREAMonline ponownie wpisywać loginu i hasła,
   2. rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. dostosowania i optymalizacji INFOSTREAMonline do potrzeb Użytkowników,
   4. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika,
   5. personalizacji przekazów marketingowych – prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
   6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania INFOSTREAMonline.
  2. Niektóre podstrony INFOSTREAMonline oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na którym załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.
  3. Przesyłane za pośrednictwem INFOSTREAMonline pliki „cookies” mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z nami partnerów i reklamodawców.
 3. Jakich plików „cookies” używamy oraz jak długo są one przechowywane?

  Wykorzystujemy następujące rodzaje plików „cookies”
  1. Ciasteczka sesji – do utrzymywania stanu zalogowania w INFOSTREAMonline oraz do utrzymywania sesji. Te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie, po czym są automatycznie usuwane;
  2. Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie INFOSTREAMonline będzie dla Ciebie łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat
 4. Usuwanie plików „cookies”
  1.  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Możesz również wyrazić, bądź cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez serwis pod adresem:
  3. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu.
 5. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami „cookies” bądź całkowicie je zablokować?Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
  Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&

Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Dowiedz się więcej.

 • Zarejestruj się!
 • Zarejestruj się!

Aby uzyskać dostęp prosimy o poprawne wypełnienie danych.

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Krok 2. Podaj dane aktywacyjne

Numer telefonu

Kod aktywacyjny

Przed przystąpieniem do Rejestracji Konta Użytkownika w INFOSTREAMonline prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Portalu oraz Polityką Prywatności oraz o złożenie następujących oświadczeń:

 • Logowanie

Podaj dane logowania

Numer klienta

Login

Hasło

Najbliższe wydarzenia:

Konferencja VetstreamOne

30 listopad 2019 - Chirurgia i ultrasonografia w praktyce - dla tych co chcą wiedzieć więcej.
Kliknij by poznać szczegóły.